Zelená úsporám

Zelená úsporám  - teorie zateplení, výpočet, výsledky

Pro realizaci zateplení jsme uvažovali samozřejmě využití dotačního titulu v rámci programu SFŽP "Zelená úsporám".

Pro splnění podmínek projektu "Zelená úsporám" je nutné nechat vypracovat předepsanou dokumentaci - "Odborný posudek"  a "Technická zpráva"

Vypracováním potřebné dokumentace jsme pověřili firmu C.E.I.S. CZ, s.r.o., Český Těšín.

Zpracovaná projektová dokumentace řeší zateplení objektu rodinného domu. Součástí projektové dokumentace je kompletní zateplení fasády a kompletní výměna otvorových výplní.

Projektová dokumentace je navržená s ohledem na zvýšení účinnosti užití energie a úspory provozních nákladů.

Popis stávajícího stavu

Vnější rozměry ani celkový vzhled RD se v zásadě nemění. Objekt je podsklepený, má jedno obytné podlaží a nevytápěné podkroví.

Svislé konstrukce

Obvodové zdivo - je zděné z cihly plné tl.450, 400 a 300mm.
Součinitel prostupu tepla U=1,351; 1,470 a 1,820 W/m2K.

Stěna mezi bytem a chlévem - je rovněž z cihly plné tl.300mm.
Součinitel prostupu tepla U=1,308 W/m2K.

Obvodové zdivo + konstrukce venkovních žaluzií  - CP 450mm + 30mm XPS + OSB kastlík.
Součinitel prostupu tepla konstrukce U=0,557 W/m2K.
Poznámka: V době realizace zateplení byl vzat jako výchozí stav pro projekt "Zelená úsporám" instalované žaluzie včetně kastlíku kolem mechanismu žaluzie.

Střecha a vodorovné nosné konstrukce

Střecha nad verandou - je tvořena z betovoných překladů s podélnými otvory tl.100mm uložených na I profilech + škvárový zásyp tl.85mm + cem.potěr tl.30mm s několikavrstvá hydroizolace z safaltových pásů.
Součinitel prostupu tepla konstrukce je U=1,589 W/m2K.

Strop nad suterénem - z betonových překladů s podélnými otvory tl.100mm, škvárovým násypem mezi trámky tl.160mm + dřevěná prkenná podlaha tl.20mm.
Součinitel prostupu tepla konstrukce U= 1,123 W/m2K.

Strop nad půdou - dřevěný trámkový s tep.izolací min.vlnou Dekwool tl.160mm.
Součinitel prostupu tepla konstrukce U=0,280 W/m2K.

Strop nad suterénem - původní cihlová klenba , na které je směs hlíny a zemíny tl.cca 1000mm + dřevěné trámky tl.100mm a dřevěná prkenná podlaha.
Součinitel prostupu tepla konstrukce U=0,331 W/m2K.

Podlaha na zemině (veranda) - pouze tenká trstva cem.potěru o tl.40mm na pojistné hydroizolaci.
Součinitel prostupu tepla konstrukce U=4,587 W/m2K.

Výplně otvorů

Okení otvory byly staré dřevěné zdvojené, se součinitelem prostupu tepla U=2,4 W/m2K. Vstupní dveře jsou dřevěné se součinitelem prostupu tepla U=2,3 W/m2K.

Stavební úpravy

Zateplení fasády bylo provedeno polystyrénem tl.160mm jednotně v celém rozsahu plochy. Zateplovací systém je navržen polystyrénem EPS 70-F se součinitelem tepelné vodivosti lambda = 0,039W/M2K.

Obvodová stěna z CP 450mm + 160mm EPS.  Součinitel prostupu tepla zateplené konstrukce je U=0,210 W/m2K.
Obvodová stěna v CP 400mm + 160mm EPS má součinitel prostupu tepla zateplené konstrukce je U=0,212 W/m2K.
Obvodová stěna v CP 300mm + 160mm EPS má součinitel prostupu tepla zateplené konstrukce je U=0,218 W/m2K.

Nové okenní otvory jsou dřevěné s izolačním rojsklem se součinitelem prostupu tepla U=0,82 W/m2K.
Nové vstupní dveře jsou dřevěné s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U=1,00 W/m2K.

Popis stavu po provedených opatřeních

Stav po provedených opatřeních
Ochlazovaná konstrukce Dosažený součinitel prostupu tepla
[W/m2K]

Požadovaný součinitel prostupu tepla
[W/m2K]

Doporučený součinitel prostupu tepla
[W/m2K]

Obvodová stěna:      
CP tl.450 mm + 160mm EPS 0,210 0,38 0,25
CP tl.400 mm + 160mm EPS 0,212 0,38 0,25
CP tl.300 mm + 160mm EPS 0,218 0,38 0,25
Otvorové výplně:      
Okna 0,82 1,70

1,20

Dveře 1,00 1,70

1,20

Zateplené konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.

Celková měrná potřeba tepla na vytápění po realizaci opatření

Celková měrná potřeba tepla na vytápění po realizaci opatření
Charakteristická veličina Hodnota Jednotka
Celková podlahová plocha objektu 118,1 m2
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy 167,9 kWh/m2rok
Úspora potřeby tepla na vytápění 51,63 %
Výše dotace 100.300

Po realizaci zateplení (včetně započítání vlivu výměny oken a dveří) jsme dosáhli úspory na vytápění ve výši 51,63%. Tato hodnota nás poměrně příjemně překvapila.

Dotace by měla činit 100,3 tis. Kč. Záměrně píšu "by měla", protože nakonec nečinila. Měli jsme smůlu, dotační program byl na konci roku 2010 pozastaven a nakonec nebyl ani obnoven. Takže, máme k dispozici perfektní podklady, připravenu veškerou dokumentaci - ale leží ve skříni.... Zůstal nám jen "dobrý pocit" z realizace všech opatření a hlavně - úspory do budoucna.

Z dalších výpočtů vyplývá i potřeba tepla na vytápění baráku před výměnou oken, dveří a zateplení Qdem= 40.992,8 kWh/rok.
Po provedených úpravách jsme se dostali teoreticky na hodnotu Qdem= 19.832,5 kWh/rok.