Vnější kanalizace

Vnější kanalizace

Výstavba vnější kanalizace

Výstavba vnější kanalizace byla naprostou nezbytností. Stavení nemělo žádnou kanalizační přípojku. Voda z umyvadla v kuchyňce byla 50mm potubím jednoduše vyvedena v cca 60cm hloubce mimo stavení na východní straně. Splašky byly odváděny plastovou trubkou podél východní zdi a voda mizela někde pod barákem v kamenném trativodu. Toto mohlo stačit při občasné umytí rukou, nikoliv při běžném vaření. A tak bylo jasné - jakmile jsme začali vařit, docházelo k ucpávání úzkých trubek a postupnému zanášení trativodu. Nehledě na nepřípustnost takového řešení...
WC na tom nebylo lépe. Vše končilo v betonové 12-ti kubíkové jímce, kterou bylo nutné vyvážet. Jednoduché výpočty ukázaly, že jímka musí nezbytně někde propouštět, vyprodukovali jsme podstatně více splašků, než se vyváželo a to opět bylo pro nás nepřípustné...

Podmínkou kanalizační přípojky byla souběžná výstavba ČOV - té jsou věnovány samostatné stránky.

S plánovanou kanalizací bylo zároveň realizováno potrubí na svod dešťové vody.

Postupovali jsme jen se základním návrhem projektanta, který řešil umístnění ČOV. Vše bylo nutné nastudovat - systém potrubí, napojování, možné tvarovky, délky potrubí, jeho rozměry, správné dimenzování, sklony, uložení do pískového lože, doporučení hloubky uložení..... no bylo toho hodně. Ale výsledek stál nakonec za to.

Dalším problémem byly výkopy. Strojový výkop by zřejmě udělal více škody než užitku, nebyl připraven celý průběh, postupovali jsme díl po dílu a to není vhodné pro bagristu. Ten potřebuje vyhloubit rýhy na jeden zátah a ne pořád na něco čekat. Zřejmě bych nestíhal řešit nenadálé problémy s křížením s různými trativody a odvodňovacími systémy a tak se kopalo ručně.

Základní výkop byl proveden na východní straně podél zdi baráku. Pak výkop pokračoval na jižní straně až k místu odbočení potrubí na ČOV. Druhá větev - západní s napojením budoucí koupelny a WC byla řešena posléze. Jak probíhaly práce, byla postupně kanalizační síť rozšiřována nad původní záměr. Přidali jsme napojení na přepadovou jímku v dílně (což se ukázalo v budoucnu jako velmi prozíravé), pripravili jsme napojení budoucího umyvadla v dílně (toto se vůbec nepředpokládalo...), rezervy pro možné odvodnění budoucího vstupu do stavení, čistící otvory pro případné čištění potrubí...

Na kanalizaci bylo použito neuvěřitelné množství písku (jako ochrana potrubí) a zbylo také obrovské množství výkopků. Přebytečná zemina se postupně rozvážena kolem baráku, nejvíce jsme ji využili na rozšíření prochy  západně od baráku. Takže bylo využito vše.

Jaká radost, když jsme provedli první zkušební vypouštění vody z umyvadla v kuchyni - vyteče nakonec ze správného potrubí? Vytekla a tak jsem si oddychl. ČOV byla připravena ihned po dokončení jižní a severní větve a tak bylo možné splašky pouštěn rovnou do nové ČOV.

Problémy nastaly v okamžiku, kdy jsme chtěli kolaudovat přívodní vedení do ČOV a ČOV samostatnou. Úředník vyžadoval doklad, z kterého vyplývá, že kanalizaci provedl oprávněný subjekt, který je znalý a je tak zřejmé, že výstavba proběhla v pořádku. Nepomohla ani má fotodokumentace která dokazovala, že i naše dílo je zrealizováno přesně v souladu s pokyny výrobce.... ( a možná i lépe a pečlivěji, než od nějakého "podnikavce") no nic, i toto jsme museli vyřešit a tak bylo nezbytné zajistit odborný posudek, ach jo.

Stavba proběhla v průběhu léta a podzimu 2008

Kompletní dokumentace je uložena v tematickém fotoalbu.

-vl