ČOV - 2009

Čistička odpadních vod

Problém našeho baráku byl v tom, že nebyl zajištěn odpad splašků. Prostě, naši předkové si s tím nedělali žádnou hlavu. Betonová jímka o velikosti cca 12 kubíků a nutnost vyvážení minimálně dvakrát ročně je problém.

Takže:
1. kam s tím,
2. 12 kubíků by bylo velmi málo po spuštění koupelny, bylo by nutné jajistit odvoz častěji,
3. připravovaná legislativa dříve, či později bude požadovat likvidace splaškové vody řádným způsobem, tedy odvozem do čistírny,
4. bydlíme na kopci a pod námi jsou daší stavení - dříve, či později, (a to velmi pravděpodobně) se prosakování řešit musí.

Možné způsoby řešení:
a) odvoz splašků do čistírny,
b) lokálné čistička odpadních vod,
c) odvod do kanalizace - tedy, kdyby někde kolem nějaká vedla :-(.

A tak bylo rozhodnuto - pořídíme si ČOV, nebo-li čističku odpadních vod.

Nejprve nastudování dostupné literatury, pak různé konzultace a shánění informací. Rozhodla návštěva u provozovatele malé domovní čističky a bylo jasné. Vybrali jsme českou domovní čističku odpadních vod TOPAS5 s pískovým filtrem.

Dále jsme museli vyřešit, co s vyčištěnou vodou na výstupu ČOV.
Opět, je několik variant:

1. shromažďování vody do zásobníku, využití na zalévání, zbytek odvoz,
2. odvedení vyčištěné vody do toku potoka (ale to je hoodně daleko a navíc, přes pozemky minimálně dvou, až tří majitelů),
3. vsakování do země.
Nakonec jsme se rozhodli vydat se cestou poslední - vodu na výstupu ČOV vsakovat do země.

Instalace ČOV se vsakováním vody lze realizovat, jen je nutné se připravit na časově dlouhé období. Podmínkou je zajištění potřebné sady dokumentace a povolení:
- hydrogeologický průzkum - posouzení možnosti vypouštění vod z ČOV
- projekt na ČOV včetně vsakování
- vše je podmínkou pro vydání stanoviska městského úřadu - odbor životního prostředi a následně uzemního rozhodnutí (odbor stavební)
- po uplynutí stanovené doby (a zajištění všech dalších souhlasů dotčených institucí a zejména sousedů) je vydáno rozhodnutí o povolení stavby
- následuje vlastní výstavba a zprovoznění - řešili jsme tzv. "vodní dílo"
- poté je řešena kolaudace s potřebnými dokumentacemi:
(nepropustnost ČOV po instalaci, nepropustnost kanalizace (pokud je stavěna současně), revize elektropřívodu)
- po kolaudaci se provede odborný odběr vzorků (2x v prvém roce a pak 1x ročně) a výsledek se předkládá "životnímu prostředi" vždy v lednu)

No a k provozu ČOV je nutné:
- řídit se pokyny provozního řádu ČOV a vést provozní deník (toto je nutnou podmínkou).

Z praxe - kontroluji pohledem ČOV když jdu kolem (1x za dva dny), jednou za týden kontroluji stav kalu a cca měsičně ji vyčistím proudem vody. Po 3 měsících je nutné vyčistit a propláchnout "mamutky" a vzduchové trysky ČOV. Podrobné informace jsou dostupné na samostatných stránkách, věnovaných provozu ČOV.

Tedy závěr:
ano, vše funguje jak má, problém se žumpou jsme tak vyřešili a je pokoj a klid. ČOV mám napojenu na signalizaci v baráku a nejsem-li přítomen - jsou zasílány varovné SMS zprávy (ještě však žádná nepřišla :-) )
Je však nezbytné se o ČOV starat, pokud někdo instaluje ČOV a chce k tomu přistoupit systémem "nainstaluj a zapomeň", doporučuji uzavřít smlouvu se servisní organizací. Nicméně, pro mne je starost o ČOV vlastně starostí o živý organismus a nechápu to jako zátěž.

Jak jsme to měli časově:
- hydroposudek - květen 2007
- projekt březen 2008
- povolení stavby 26.5.2008
- stavba - 2008 (všetně rozsáhlé kanalizace)
- spuštění ČOV do zkušebního náběhového provozu - 10/2009
- schválení stavby vodního díla  a povolení k řádnému provozu 29.10.2009

Držím palce všem, kteří ČOV nainstalují a budou užívat.

A bonus na závěr - máme dostatek vody zdarma k zalévání...

Výstavbu naší ČOV je možné sledovat na dalších stránkách.