Topení - legislativa

Legislativa

Než se rozhodmeme o způsobu vytápění, je nutné se rozhlédnout a zmapovat aktuální stav legislativy.
Protože vše již bylo zmapováno a napsáno, dovolil jsem si převzít základní text ze stránek www.avytapeni.cz (snad se na mne nebudou zlobit).

K problematice se dále na Internetu vyjadřují i jiné zdroje, např.:

Dne 2.5.2012 byla schválená novela Zákona o ochraně ovzduší. Dne 29.5.2012 tento Zákon podepsal podepsal prezident České republiky. Po vyjití ve Sbírce zákonu vejde v platnost (předpoklad září 2012).

Tato novela mění významným způsobem budoucnost malých domovních kotelen. Těchto kotelen je v současnosti dle posledního sčítání lidu v roce 2011 cca 650 tisíc ks. Kotelen kde se topí uhlím jako hlavním palivem je cca 350 tisíc, kotelen kde je hlavním palivem dřevo je cca 300 tisíc. Z těchto 650 tisíc kotelen jich téměř 600 tisíc nesplňuje požadavky na moderní zdroje. Podle zákona by měla během následujících 10 let proběhnout revoluce v domovních kotelnách a během těchto 10 let by měly být všechny nevyhovující kotle vyměněny za nové moderní.

Pro vlastníky malých domovních kotelen bude mít novela tyto důsledky:

1) Od 1.1.2014 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy dle ČSN EN 303-5. Kotle 1.třídy jsou hlavně litinové prohořívací kotle, kotle 2. třídy jsou převážně ocelové odhořívací kotle. Od 1.1.2014 lze prodávat jen kotle 3. třídy a vyšší

2) Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy dle ČSN EN 303-5. Kotle 3. třídy jsou především kotle s řízeným přísunem spalovacího vzduchu a více či méně řízeným nahoříváním vrstvy paliva na modifikovaných roštech (většina moderních zplyňovacích kotlů na kusové dřevo a kotlů se samočinnou dodávkou paliva. Od 1.1.2018 lze prodávat jen kotle 4. třídy a vyšší.

3) Od 1.1.2018 bude povoleno prodávat pouze kotle 4. a 5. třídy. U těchto kotlů je nutná větší automatizace spalovacího procesu a u kotlů na kusové dřevo i přítomnost akumulační nádrže, tj. akumulační provoz kotelny.

4) Provozovatelé mají povinnost spalovat v kotlích jen a pouze ta paliva, která jsou určena výrobcem kotle. Pokud bude fyzická osoba (provozovatel) spalovat jiné palivo než povoluje Zákon či příslušná vyhláška, popř. než je uvedeno na výrobním štítku kotle, hrozí ji pokuta až do výše 50.000 Kč.

5) Nejpozději do 31.12.2016 musí povinně všichni majitelé kotlů na tuhá paliva od 10 do 300 kW nechat provést kontrolu svého kotle servisním technikem. Tato kontrola se musí provádět následně každé 2 roky. Provádět ji může jen servisní technik, který je proškolen výrobcem spalovacího zdroje a má od něj uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrole technického stavu. Na vyžádání obecního úřadu s rozšířenou působností je nutné předložit doklad o této kontrole. Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až 20 tisíc Kč.

6) Od 1.9.2022 bude zákaz provozovat v domácnostech kotle na tuhá paliva z 1. nebo 2. třídy. To znamená, že bude v následujících 10 letech sešrotovat cca 600 tisíc kotlů. Za nesplnění této povinnosti bude udělována pokuta ve výši 50.000 Kč.


Jednoduše řečeno, cílem novely Zákona o ochraně ovzduší je povolit do budoucna prodej a provoz pouze nízkoemisních zdrojů. Zároveň nutí 600 tisíc českých domácností, aby do roku 2022 nahradili své kotle 1. a 2. třídy novými kotli, s výrazně nižšími emisemi, vyšší účinností a vyšším stupněm automatizace provozu.

Emisní limity

Normy uvádějí základní limity škodlivin. Hlavní sledovanou škodlivinou je CO. U kotlů zkoušených podle normy ČSN EN 303-5 pak přibývá ještě prach a uhlovodíky (OGC nebo jinak TOC). V závislosti na tom, v jaké zemi bude spalovací zařízení provozováno (prodáváno) mohou být limity zpřísňovány (v mnoha státech se to děje). Snížené limity škodlivin jsou také požadovány různými dotačními tituly a také v případě, kdy má zařízení obdržet označení ekologicky šetrného výrobku (Blue angel, Flamme verte, DIN+…). Současné limity platné v ČR pro teplovodní kotle jsou dle ČSN EN 303-5 následující (tab. 1):

Tab. 1
Dávka paliva Palivo Jmenovitý
tepelný výkon
kW
Mezní hodnoty emisí
CO OGC prach
mg/m3N při 10 % O2 *
třída 1 třída 2 třída 3 třída 1 třída 2 třída 3 třída 1 třída 2 třída 3
ruční biologické ≤ 50 25 000 8 000 5 000 2 000 300 150 200 180 150
> 50 až 150 12 500 5 000 2 500 1 500 200 100 200 180 150
> 150 až 300 12 500 2 000 1 200 1 500 200 100 200 180 150
fosilní ≤ 50 25 000 8 000 5 000 2 000 300 150 180 150 125
> 50 až 150 12 500 5 000 2 500 1 500 200 100 180 150 125
> 150 až 300 12 500 2 000 1 200 1 500 200 100 180 150 125
samočinná biologické ≤ 50 15 000 5 000 3 000 1 750 200 100 200 180 150
> 50 až 150 12 500 4 500 2 500 1 250 150 80 200 180 150
> 150 až 300 12 500 2 000 1 200 1 250 150 80 200 180 150
fosilní ≤ 50 15 000 5 000 3 000 1 750 200 100 180 150 125
> 50 až 150 12 500 4 500 2 500 1 250 150 80 180 150 125
> 150 až 300 12 500 2 000 1 200 1 250 150 80 180 150 125

* Vztahuje se k suchým spalinám, 0 °C, 1013 mbar
OGC = TOC… celkový organický uhlík

Z tab. 1 je možno vidět, že v ČR lze zatím prodávat kotle, které jsou zastaralé, neekologické, ale stále ještě splňují alespoň emisní třídu 1. Jedná se zejména o kotle s prohořívacím a odhořívacím způsobem spalování. Současně jsou levné a proto je lidé kupují a topí v nich i palivy, které do nich rozhodně nepatří. Moderní automatické kotle jsou sice dražší, ale umožňují spalovat jen předepsaná paliva, a to za přijatelné produkce škodlivin. V současné době je připravovaná aktualizace normy, která úplně ruší třídy 1 a 2, dále zavádí nové třídy 4 a 5 (viz. tab. 2).

Tab. 2
Dávka paliva Palivo Jmenovitý
tepelný výkon
kW
Mezní hodnoty emisí
CO OGC prach b)
mg/m3N při 10 % O2 a)
třída 3 třída 4 třída 5 třída 3 třída 4 třída 5 třída 3 třída 4 třída 5
ruční biogenní 0–50 5 000 1 200 700 150 50 30 150 75 60
50–150 2 500 100 150
150–500 1 200 100 150
fosilní 0–50 5 000 150 125
50–150 2 500 100 125
150–500 1 200 100 125
samočinná biogenní 0–50 3 000 1 000 500 100 30 20 150 60 40
50–150 2 500 80 150
150–500 1 200 80 150
fosilní 0–50 3 000 100 125
50–150 2 500 80 125
150–500 1 200 80 125

Je vidět, že dojde k podstatnému zpřísnění emisních limitů, což je velice dobrý krok ke zlepšení současné situace. Nicméně, velmi to komplikuje výběr vhodného zdroje tepla.

pozn: tabulky a komentář k emisním limitům je převzata z rozsáhlejšího článku, věnujícího se měřen emisí.

Takže - závěr:

pokud musíme změnit systém vytápění - a to musíme, viz kostatace stávající situace, kdy je provozován kotel o vysokém výkonu v baráku, který se může směle řadit k energeticky málo náročným - je nutné se také přizpůsobit legislativě. Ta nastaví základní mantinely provozu kotlů a v krátkém budoucnu bude hodně tlačit na ekologické spalování.

Nový systém by tedy měl splňovat tyto předpoklady:

- provoz kotle minimálně třídy 3 a více
- respektovat nízkou energetickou náročnost baráku
- respektovat místní možnosti zdrojů tepelné energie  - ale to je předmětem jiné kapitoly - výběr zdroje tepla.

-vl