Monitorování systému ohřevu TUV

Systém zobrazování a ukládání informací z regulátoru solárního ohřevu

Regulátor

Jako řídící srdce systému solárhího ohřevu vody byl zvolen poměrně dostupný systém firmy RESOL..

Jedná se o kompaktní zařízení, které se vyznačuje velkou univerzálností použití, spolehlivostí, jednouchým ovládáním a v neposlední řadě i neuvěřitelně malou provozní spotřebou energie.

Při montáži je možné zvolit jedno z celkem třiceti provozních schémat. Provozní schéma předurčuje již naprogramované chování regulátoru, funkčnost jednotlivých vstupů  a výstupů regulátoru. Zvolené schema ale není možné upravovat, nicméně výběr je dostatečný pro většinu předpokládaných provozních schémat.

Prostřednictvím tlačítek na předním panelu a údajů na displeji lze nastavit veškeré paramety zvoleného schématu.

Přehled schémat, které jsou v regulátoru k dispozici je možné nastudovat na následujícím obrázku.

V naší aplikaci bylo realizováno jedno pole dvou solárních panelů, které byly zapojeny za sebou do série.  Současně byl zásobník na teplou vodu napojen dalším okruhem na kotel na pevná paliva pro dohřev vody. To odpovídá  schématu č.8.

Regulátor na základě informací ze čtyř teplotních čidel (teplota primárního okruhu na výstupu z panelů, teplota spodní a horní části zásobníku vody a teploza topného média v kotli) provádí vyhodnocení a rouhoduje o stavech svých výstupů.

Výstupy z regulátoru jsou napojeny na dvě čerpadla - primární čerpadlo solárního okruhu a čerpadlo dohřevu vody z kotle.

Součástí regulátoru je i možnost připojení dalších dvou čidel a impulzního průtokoměru. Čidla se instalují na přívod primárního solárního okruhu a na zpětné vedení téhož okruhu. Průtokoměr předává informace o aktuálním průtoku v primárním okruhu. Z těchto informací je schopen regulátor vypočítat energii, která je právě předávána do zásobníku teplé vody.

Aktuální schema č.8, které vyhovuje našemu řešení.

Z obrázku jsou zřejmá použitá čidla a výstupy pro jednotlivá čerpadla - viz další obrázek.

 

Pro měření průtoku jsou využity další vstupní svorky.

Aktuální naměřené parametry je možné získat z regulátoru prostřednictvím datové sběrnice Vbus. Tato sběrnice se podobá technologivky průmyslové sběrnicu RS-485 (podrobnosti o sběrnic RS-485). Sběrnice, použitá výrobcem je dvouvodičová a lze s ní zajistit i napájení například externího displeje.

Na sběrnici je zapojen převodník Vbus - LAN. Tento převodník umožňuje jednoduše snímat parametry a také nastavovat dálkově regulátor.

Obslužný Software

Výrobce dodává speciální program pro parametrizaci regulátoru, snímání a ukládání naměřených dat. Program umožňuje též vizualizaci měřených hodnot v grafické podobě.

Používáme program RESOL ServiceCenter (v.2.0). Program běží na operačním systému Windows XP na vyhrazeném starším PC. PC pak slouží zároveň jako úložiště log souborů.

Pracovní mód SW - RAW informace. Zobrazuje surová data ze sběrnice.

Pracovní mód - parametrizace. Prostřednictvím obslužného SW lze nastavit veškeré parametry regulátoru. Lze to zajistit jednodušeji a pohodlněji, než prostřednictvím tlačítek na regulátoru a hlavně, lze to provést na dálku, bez nutné přítomnosti u regulátoru.. Program umožňuje měnit parametry v předem daném rozsahu a tak není možné nastavit nelogické hodnoty, které by mohl vést k nesprávnému chování regulátoru.

Pracovní mód - Vbus logging. Na této brazovce lze lze prohlížet aktuální měřená data a aktuální stavy výstupů regulátorů. Lze zde nastavit parametry pro ukládání dat do log souboru. Interval ukládání, typ souboru a místo jeho ukládání.
Program vytváří pro každý den samostatný soubor v určeném adresáři. Při zvoleném intervalu ukládání po 1 minutě vychází velikost souboru kolem 150kB, což je přiměřená velikost a obsah dat má dostatečnou vypovídací schopnost.

Pracovní mód - designer - zde je možné vytvářet jednoduchým způsobem grafickou podobu budoucí vizualizace aktuálních parametrů.
Tvorba je velmi jednoduchá, je nutné připravit a vložit na "pozadí" snímku vhodnou grafickou formu a následně lze vkládat jedoduchý text jako popisky a zejména namapovat vybrané parametry z regulátoru.
Výsledný grafický návrh je následně možné ukládat v podobě JPG souboru v pravidelných intervalech. Druhou možností je automatické odesílání JPG souboru na libovolný  FTP server na internet. Výsledný JPG soubor lze následně  například začlenit na WEB stránky. (jak to využívám já).

-vl